Bài giảng hay nhất của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm thuyết pháp tại chùa Tích Sơn - Thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc Lễ quy y tam bảo cho gần 1.000 sinh viên Vĩnh Phúc, Lễ Thả Hoa Đăng, Cầu siêu Anh linh liệt sĩ, đồng bảo tự nạn.. Trong sự kiện triển lãm và chiêm bái phật n